حوزه فعالیت
تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي علمي، آموزشي و پژوهشي.

هدايت فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاه.

ارايه گزارش سالانه دانشگاه به هيأت امناء

نظارت برحسن اجراي فعاليت‏هاي جاري دانشگاه

نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و مالي، عمراني، امور خدمات علمي و كليه
ارتباطات داخلي و بين دانشگاهی دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاحيت.

مسؤوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.

اجراي مصوبات و آيين‏نامه‏ها و بخشنامه‏هاي صادرشده از سوي وزارت.

تهيه و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط‏مشي‏ها براي طرح در هيأت امناء.

ارايه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه

نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاحيت.

نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (هيأت علمي، دانشجويان، كارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات.

تلاش در جهت بهبود و روشمند کردن فعالیتها برابر ضوابط مربوط.

سایر مواردی که برابر مقررات و ضوابط برای اداره امور، جزء لاینفک وظایف رئیس دانشگاه می باشد.
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715