هيات امناء عالي ترين ركن موسسه مي باشد كه وظايف و اختيارات آن در قانون تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 67/12/9 و 67/12/23 شوراي عالي
انقلاب فرهنگي) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
(مصوب مورخ 69/10/18 مجلس شوراي اسلامي) تعيين شده است.
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715