محمدعلی قزل سوفلو
مدیر تربیت بدنی موسسه

تماس: 01733389711 داخلی 119
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
اهداف سازمانی حوزه تربیت بدنی دانشگاه:

توسعه و گسترش ورزش همگانی در سطح دانشگاه با هدف ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و نشاط روحی افراد از طریق:
•    بسترسازی در جهت ترغیب هر چه بیشتر دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی دانشگاه به انجام فعالیتهای ورزشی.
•    تقویت و توسعه کانونهای ورزشی.
شناسایی استعدادهای موجود در رشته های مختلف ورزشی و جذب آنان در تیم های ورزشی دانشگاه
- برگزاری رقابتهای ورزشی در رشته های متنوع بمنظور ایجاد انگیزه در جهت جلب و جذب مخاطبین به ورزش
گسترش و تجهیز فضاهای ورزشی دانشگاه اعم از ستادی و محیطی بمنظور ایجاد بستر مناسب جهت فعالیتهای ورزشی
ارائه واحدهای درسی آموزش تربیت بدنی 1 و 2 به کلیه دانشجویان در دانشکده های مختلف تابعه
- توجه به حضور مدیران ارشد و میانی بخشهای مختلف دانشگاه در عرصه ورزش بعنوان یک راهبرد استراتژیک در توسعه امر ورزش در سطح دانشگاه