امور دانشجويى جهت بهينه سازى فضاى دانشگاهی و تامين نیازهای اولیه معیشتی و رفاهی و فرهنگی برای دانشجویان دانشگاه فعالیت می کند. صدور کارت دانشجویی، نظارت بر بوفه و سلف سرویس دانشجویی، ارائه کار دانشجویی، پرداخت انواع وامها و تسهیلات رفاهی به دانشجویان، تامین پوشش بیمه خدمات درمانی دانشجویان، ارائه خدمات ایاب و ذهاب رایگان جهت دانشجویان توسط سرویس دانشجویی همراه با ارائه جدیدترین کتابهای فرهنگی و مذهبی موردنیاز دانشجویان از جمله وظایف این مدیریت می باشد.
محمدرضا سمیعی پاقلعه
معاون دانشجویی و فرهنگی
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715