وظایف و اختیارات این مدیریت عبارتند از:
ü برنامه ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه منطبق با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی موردنیاز
ü برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکار برای طرحهای عمرانی
ü نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی
ü بررسی صورت وضعیتها و موارد مالی طرحهای عمرانی
ü اجرای پروژه های عمرانی موردنیاز دانشگاه
ü جمع آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز طرحهای عمرانی
ü مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمانهای دانشگاه
ü تهیه طرح جامع دانشگاه و تأمین زمین و امکانات با در نظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی
در حال حاضر موسسه آموزش عالی شمس، دارای 50600 مترمربع زمین ملکی به نام موسسه و حدود 20هزار مترمربع فضای آموزشی، اداری، ورزشی و رفاهی می باشد.
مدیریت عمران و توسعه
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
روند اجرای پروژه های مجموعه ورزشی، تالار اجتماعات و کتابخانه مرکزی