غلامعلی رجبی
مدیر امور عمومی موسسه آموزش عالی شمس
تماس: 01733389711  داخلی 0
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
وظایف و اختیارات این مدیریت عبارتند از:
ü دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
ü تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
ü انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی دانشگاه و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
ü تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
ü تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان و دانشجویان
ü برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
ü برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری
ü سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین کارکنان تحت سرپرستی
ü پیش بینی نیازهای بخشهای مختلف دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
ü برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات و نگهداری وسایل و تجهیزات
ü همکاری در امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
ü انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها
ü رسیدگی لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده