لیلا فدائی
مدیر مالی موسسه آموزش عالی شمس
تماس: 01733389711  داخلی 113
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
وظایف و اختیارات این مدیریت عبارتند از:
ü انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
ü دریافت و وصول درآمدهای دانشگاه
ü تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط
ü همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
ü نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی
ü نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
ü نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین‌نامه‌های اموال و نحوه استفاده از آن‌ها
ü تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد مالی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط
ü انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق