حوزه معاونت اداری و مالی موسسه آموزش عالی شمس از بخش های مالی، مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی، مدیریت طرح‌های عمرانی و پشتیبانی تشکیل شده است.
معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه‌های توسعه و ثبت و ضبط
کلیـــــــه داراییـها، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های
دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده
تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و
اعتبـــارات لازم به کارکنـــان، تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینماید. از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی
دانشگاه شمس می باشد.
یاسر ممشلی
معاون اداری و مالی موسسه آموزش عالی شمس
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715