شرح وظايف اداره آموزش
ü ارائه خدمات آموزشي امور مربوط به تعهدات از قبيل: مرخصي تحصيلي، تائید درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان، بررسي و نظارت بر گزارش هاي فراغت از
تحصيل و اعلام آن به امور دانش آموختگان، اعطاي فرصت ارفاقي، انصراف از تحصيل دانشجويان
ü پايش و نظارت بر روند تحصيلي دانشجويان و حسن اجراي آئين نامه ها و مقررات مربوطه و ارائه گزارشات ادواري .
ü سياستگذاري، برنامه ريزي و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي توسعه و گسترش دانشجويان مقاطع تحصیلی مختلف از طريق برآورد ظرفيت گروهها، پيشنهاد و پيگيري
تدوين و تصويب آئين نامه ها و برنامه هاي آموزشي جديد، پيگيري اخذ مجوز راه اندازي گروه و رشته هاي جديد پيشنهاد بخش نامه هاي لازم .
ü پايش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان در سطح دانشكده هاي تابعه .
ü اطلاع رساني به كليه دانشجويان از طريق به روزرسانـي سامانه آموزش، تلفن گويا و تكميل جداول آماري در سامانه آماري حوزه معاونت.
ü تنظيم دستور جلسه و صورتجلسه شوراي آموزش.
پیگیری دستور جلسات گروه های مختلف آموزشی.
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715