محمدعلی قزل سوفلو
کارشناس آموزش
داخلی 119
داخلی 118
کارشناس آموزش
طاهره قزل سوفلو
مصطفی سنچولی
مسئول امور کلاسها
داخلی 117
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس (16-01733389711)
معرفی همکاران اداری بخش معاونت آموزشی
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715