مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد گسترش رشته های موسسه
دبیر واحد گسترش رشته های موسسه: مهندس اسحاق کر
شرح وظایف:
ü تدوين طرح جامع آموزشي دانشگاه
ü انجام مكاتبات با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پيگيري هاي مربوط به آن در رابطه با تصويب رشته
ü انجام امور مربوط به تصويب رشته ها و اخذ موافقت اصولي و قطعی از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ü تکمیل، بررسي و تاييد پيش نويس دفترچه هاي آزمون در كليه مقاطع تحصيلي با هماهنگي دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پورتال
سازمان سنجش آموزش کشور
ü گزارش مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص رشته ها، موافقت اصولي و قطعی و پيش نويس دفترچه ها به مقام بالاتر
ü پاسخگويي به مكاتبات مربوط به رشته ها و اعلام نتايج بررسي پرونده هاي درخواست تصويب رشته به مقام بالاتر
ü درخواست افزایش ظرفيت پذيرش براي كليه رشته ها و مقاطع تحصيلي با توجه به امکانات موسسه از سازمان سنجش آموزش کشور
ü تدوين و اجرا و پیشنهاد شیوه نامه جامع مربوط به گسترش
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715