مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد جذب اعضای هیات علمی موسسه
دبیر واحد جذب هیات علمی موسسه: مهندس اسحاق کر
وظایف بخش اعضای هیأت علمی
ü اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و موارد ارجاع شده از سوی دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ü معرفی و پیشنهاد اسامی متقاضیان هیأت علمی به هیات مرکزی جذب موسسه جهت انتخاب به عنوان اعضای هیأت علمی موسسه
ü استعلام از ادارات و مراکز تعریف شده در آئین نامه های جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به منظور تأمین بخشی از نیازهای پرونده متقاضیان
ü گفتگوی حضوری با اعضای هیأت علمی  متقاصی بورسیه و جایابی، طرح سربازی و  استخدام پیمانی و نیز  اعضای هیأت علمی شاغل، قبل از
طرح پرونده آنها در جلسات دوره ای کارگروه تعیین صلاحیت علمی و عمومی.
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715