مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد کمیسیون موارد خاص دانشجویی دانشگاه
مسئول واحد کمیسیون موارد خاص دانشجویی دانشگاه: مهندس اسحاق کر
کمیسیون موارد خاص آموزشی موسسه، یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در حوزه معاونت آموزشی است که با در نظر گرفتن اصول آموزشی، در موارد خاص و
مواردی که قوانین تعریف شده ای برای اتخاذ تصمیم موجود نیست اقدام به تصمیم گیری می نماید.
حدود اختیارات این کمیسیون طبق ضوابط مشخص شده از طرف سازمان امور دانشجویان داخل وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده و
مواردی که درحوزه اختیارات این کمیسیون نباشد پس از بررسی اولیه با تکمیل فرم سه برگی کمیسیون، بسته به مورد به کمیسیون موارد خاص استانی ارجاع
می شود.
جلسات این کمیسیون بطور معمول دوبار در طول ترم طبق برنامه ای که از قبل برای نیمسال تحصیلی توسط مسئولین کمیسیون تعیین گردیده در روز و
ساعت معین شده در حوزه معاونت آموزشی تشکیل می گردد. و دوبار نیز در طول هر ترم جهت موقع اضطرار در نظر گرفته شده است.
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
آیین نامه شورای موارد خاص استانی