مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد آمار و اطلاعات دانشگاه
مسئول واحد آمار و اطلاعات دانشگاه: مهندس اسحاق کر
آمار به عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته و عامل اصلی در تصمیم گیری و مدیریت دانشگاه بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. واحد آمار
دانشگاه از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد. وظیفه اصلی این واحد جمع آوری و نشر آمار و اطلاعات مربوط به تمام مجموعه دانشگاه شمس است.
این واحد کلیه آمار و اطلاعات موجود را در بازه های زمانی مشخص جمع آوری و پس از جمع بندی نهایی به مراجع بالاتر و ریاست دانشگاه ارائه می نماید.
شرح وظایف:
ü ساماندهی مدیریت گردش آمار و اطلاعات
ü استقرار و ساماندهی نظام آمار
ü تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
ü ارتقاء و ترویج فرهنگ آماری در استفاده کنندگان آمار
ü بکارگیری و توسعه فنآوری های اطلاعاتی و ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری متمرکز
ü مشخص کردن رابطین آمار
ü مطالعه وضعیت موجود و نیازسنجی گردش آمار و اطلاعات
ü مشخص کردن اقلام آماری دانشگاه
ü ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات آماری متمرکز
ü شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
ü توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
ü ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهای آماری
ü برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطلاعات آماری
ü تدوین کاربرد داده ها و شاخصهای آماری
ü پیگیری و انجام سایر امور محوله
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715