مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد سخت افزار
مسئول واحد سخت افزار دانشگاه: مهندس اسحاق کر
شرح وظایف:
ü اسمبل و نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری
ü مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری
ü چک کردن سیستم ها از نظر سخت افزاری و تعمیرات و تنظیمات مربوط به آن و تعویض قطعات و ارتقاء سیستم در صورت نیاز
ü انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت
ü بازدید از قسمت های مختلف و بررسی مشکلات سخت افزاری و شبکه ای و رفع مشکلات موجود
ü همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه فن‌آوری اطلاعات
ü مشاوره و همکاری جهت خرید قطعات سخت افزاری
ü نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاهها
ü ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت علمی و فنی در خصوص سخت افزار ونرم افزارهای پایه ای و بکارگیری آنها در صورت نیاز
ü تهیه دستورالعمل های راهبردی و نگهداری سیستم سخت افزاری
ü آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری
ü شرکت در دوره های آموزشی در صورت نیاز جهت پیشبرد سریعتر و بهتر امور و همچنین انجام تعمیرات سخت افزاری در داخل واحد تعمیرات فن آوری
ü ثبت لیست سخت­افزاری کامپیوترهایی که کد شناسایی ندارند در برگه­های مخصوص جهت اختصاص دادن کد شناسایی به آنان
ü سازماندهی برگه تعمیرات و کلیه امور صورت گرفته و ارائه گزارش امور به مقام بالاتر در صورت نیاز
ü پیگیری و انجام سایر امور محوله
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715