مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد نرم افزار
مسئول واحد نرم افزار دانشگاه: مهندس اسحاق کر
شرح وظایف:
ü مطالعه و بررسی آیین نامه ها و اساس نامه ها و تهیه گزارشهای مربوط به نرم افزارهای رایانه ای
ü بررسی و تطبیق کلیه امور مربوط به نرم افزارهای رایانه ای با مفاد اساس نامه ها و آیین نامه ها
ü همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم ها، و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
ü همکاری در انجام بررسی های راهبردی در زمینه طرحهای فن آوری اطلاعات
ü تهیه برنامه های زمانی اجرای پروژه های برنامه ریزی سیستم
ü انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزار های پایه ای(سیستم عامل) و کاربردی با توجه به پیکربندی سیستم و نیاز سازمان
ü نظارت در تهیه ی داده های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه های سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه ها با یکدیگر
ü آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها
ü تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم های موجود با توجه به مشخصات کامل ورودی ها و خروجی ها، فایل ها و هزینه های لازم جهت
پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص
ü تهیه برنامه های لازم به منظور اخذ گزارشات عملکرد سیستم ها و بررسی مستمر برای ارتقاء کارایی آنها
ü ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه ای به منظور آگاهی از پیشرفت های علمی و فنی در خصوص سخت افزار و نرم افزار های پایه ای و بکار گیری آنها
ü مشارکت در سمینار های تخصصی و ارائه ی نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات
ü تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم نرم افزاری
ü تهیه برنامه های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری ونظارت بر حسن اجرای برنامه ها
ü مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارائه نظر مشورتی به مقام های بالاتر
ü همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید.
ü پیگیری وانجام سایر امور محوله
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715