مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات/ واحد ISP
مسئول واحد ISP دانشگاه: مهندس اسحاق کر
شرح وظایف:
ü نگهداری و پشتیبانی از سایت اینترنت و ISP دانشگاه شامل نگهداری از سرورهای RAS Cache , VPN , NAT DNS , mail , Accounting
SQL Server و سایر سرورهای موجود در سایت اینترنت دانشگاه
ü تنظیمات و Configuration دستگاههای Router و سوئیچ و تجهیزات وایرلس و مودمهای مخابراتی موجود در سایت اینترنت در مواقع لزوم.
ü تهیه پشتیبان از نرم افزارهای موجود در سایت اینترنت، تهیه نسخه پشتیبان از وب سایت دانشگاه و سایر موارد، حداقل بصورت هفتگی
ü مقابله با دستبردهای احتمالی هکرهای رایانه ای، کنترل و مراقبت از دسترسی های غیرمجاز به اطلاعات دانشگاه که در سایت قرار دارد.
ü ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید، حذف یا اضافه کردن سرور های جدید یا تعویض نحوه ارتباط و اتصال به شبکه
ü مدیریت امنیت شبکه دانشگاه
ü ارایه خدمات تبادل داده‌ای به دانشجویان دانشگاه شمس
ü مدیریت سیستم اکانتینگ اینترنت شامل ایجاد، حذف و تغییر مشخصات اکانت های دانشگاه و مطالعه و بررسی قابلیت های سیستم موجود و پیاده سازی آنها
ü مدیریت سیستم ایمیل شامل ایجاد، حذف، تغییر اکانت های ایمیل، مطالعه و بررسی قابلیت های جدید سیستم ایمیل دانشگاه و بروزرسانی آن
ü مدیریت IP شامل تخصیص، تغییر و حذف IP های سیستم های دانشگاه
ü کارشناسی، کنترل و نظارت بر تهیه یا خرید تجهیزات Passive و Active مورد نیاز شبکه دانشگاه
ü مطالعه و ارزیابی فعالیتهای انجام شده کارکنان دانشگاه به منظور انجام اصلاحات لازم و ارتقاء دانش فنی و علمی آنها
ü کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی وب سایت دانشگاه
ü پیگیری و نظارت فنی بر قراردادهای منعقده با شرکت های طرف قرارداد IT دانشگاه
ü طراحی فرایندهای مورد نیاز جهت افزایش بهره وری و کارائی شبکه و اینترنت دانشگاه
ü شرکت در سمینارها و همایش­های مرتبط با IT
ü پیگیری و انجام سایر امور محوله
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715