معرفی مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات
مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات موسسه آموزش عالی شمس در مهرماه سال 1386 و همزمان با تاسیس دانشگاه، به منظور حفظ، نگهداری، ارتقاء و توسعه فن آوری اطلاعات دانشگاه، بعنوان
یکی از مدیریت های مستقل زیر نظر ریاست دانشگاه شروع به فعالیت نمود. همچنین در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این مرکز عهده دار سازمان دهی،
هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام اطلاعاتی؛ اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش
یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه و جامعه مرتفع خواهد گردید.
اسحاق کر
مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715
مسئولیتهای اجرایی مدیر انفورماتیک موسسه:
ü رابط موسسه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ü مسئول جذب اعضاء هیئت علمی موسسه
ü مسئول پیگیری اخذ موافقت تاسیس رشته های جدید
ü مسئول کمیسیون بررسی موارد خاص
ü مسئول مهمانی و انتقالی دانشجویان
ü مسئول بخشهای ISP، شبکه، نرم افزار، سخت افزار، اتوماسیون اداری، پورتال
ü مسئول هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار