اطلاعات تماس
--------------------------------------------------------
نشانی: استان گلستان، شهرستان گنبدکاوس
بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس
پست الکترونیک:
info@nbshams-gonbad.ac.ir
تلفن: 01733389710-16
نمابر: 01733389730
کدپستی: 4971817615
صندوق پستی: 49715-185
English
خبرخوان شمس
نشانی: گلستان، گنبدکاوس، بلوار شادی، جنب دریاچه مصنوعی، موسسه آموزش عالی شمس

پست الکترونیکی: info@nbshams-gonbad.ac.ir

تلفن: 15-33389711- 017        
نمابر: 017-33389730
کد پستی: 4971817615
صندوق پستی: 185-49715